Quy tắc Số lẻ hay Quy tắc Đối xứng

Quy tắc Số lẻ hay Quy tắc Đối xứng

 

Bố cục bức ảnh rất quan trọng trong việc nắm bắt sự chú ý của người xem. Xem các hướng dẫn bằng hình ảnh thông tin bên dưới để tìm hiểu về cách tạo những bức ảnh xuất sắc nhờ áp dụng các kĩ thuật tạo bố cục bao gồm Quy tắc Số lẻ và Quy tắc Đối xứng.

Cent Tran

Nguồn : Canon, Internet